Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  junior [to somebody]
  [ở] cấp dưới
  junior colleague
  một đồng nghiệp cấp dưới
  Junior
  (viết tắt Jnr, Jr, Jun) em, con (ghi sau tên họ người)
  John Brown Junior
  John Brown em, John Brown con
  [thuộc] lớp tuổi từ 7 đến
  junior school
  trường phổ thông cấp 1, trường tiểu học
  Danh từ
  nhân viên cấp dưới
  the office junior
  nhân viên văn phòng cấp dưới
  người ít tuổi hơn
  he is three years her junior (her junior by three years)
  anh ta ít tuổi hơn cô nàng ba tuổi
  học sinh tiểu học, học sinh phổ thông cấp
  (Mỹ) sinh viên năm áp chót
  (Mỹ, khẩu ngữ) con ,cu (tiếng gọi người con trai trong gia đình)
  come here, junior!
  lại đây, thằng cu của bố!

  * Các từ tương tự:
  juniority