Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjuvant /['ædʒuvənt/  

  • Tính từ
    giúp đỡ, phụ tá, giúp ích
    Danh từ
    người giúp đỡ, người phụ tá; vật giúp ích