Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

branchiate /'brækieit/  

  • Tính từ
    có mang (cá)