Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spin-off /'spinɒf/  

  • Danh từ
    sản phẩm phụ