Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

branchial /'bræɳkiəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) mang; như mang (cá)