Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    động vật chân mang
    Tính từ, như branchiopodan, branchiopodous
    có chân mang