Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cành to (của cây gỗ)

    * Các từ tương tự:
    bough-pot, bought