Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tay, chân
  cành chính (của một cây to)
  life and limb
  xem life
  out on a limb
  (khẩu ngữ)
  bơ vơ, không nơi nương tựa
  leave somebody (begoon a limb
  bỏ ai bơ vơ, bị bơ vơ
  sound in wind and limb
  xem sound
  tear somebody limb from limb
  xem tear

  * Các từ tương tự:
  limbate, limbec, limbec(k), limbed, limber, limbo, -limbed