Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hành lý
  (quân sự)
  trang bị mang theo (như lều, giường…)
  (cũ, đùa)
  cô gái vô tích sự
  (khẩu ngữ)
  chị phụ nữ khó chịu

  * Các từ tương tự:
  baggage animal, baggage car, baggage room, baggage train, baggage-check, baggage-man, baggage-master, baggage-tag