Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage car /'bægidʒkɑ:[r]/  

  • (từ Mỹ)
    (như luggage van) toa hành lý (trên xe lửa...)