Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luggage van /'lʌgidʒvæn/  

  • toa hành lý (trên xe lửa…)