Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage-tag /'bægidʤtæg/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhãn (đề tên và địa chỉ của người có) hành l