Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage animal /'bægidʤ'æniməl/  

  • Danh từ
    súc vật chở hành lý (trang bị...) của quân đội