Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage-master /P'bægidʤ'mɑ:stə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân viên (phụ trách việc nhận và gửi) hành lý (ở nhà ga)