Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage room /'bægidʒru:m/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    (như left-luggage office) phòng (để) hành lý