Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-luggage office /left'lʌgidʒ,ɒfis/  

  • (Mỹ baggage-room)
    phòng lưu giữ hành lý (ở nhà ga)