Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage train /'bægidʤtrein/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe lửa chở hành l