Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage-check /'bægidʤtʃek/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy biên nhận hành l