Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngón chân (người, thú vật)
  mũi giày (phần trùm lên ngón chân khi đi giày)
  dig one's hells (toes) in
  xem dig
  from head to foot (toe)
  xem head
  from top to toe
  xem top
  on one's toes
  cảnh giác đề phòng
  tread on somebody's corn (toes)
  xem tread
  Động từ
  (toed)
  toe the [party] line
  (Mỹ) (cách viết khác toe the mark)
  phục tùng, tuân lệnh (đảng…)

  * Các từ tương tự:
  toe dance, toe-cap, toe-dancer, toe-hold, toe-nail, toeless, toenail, toewl-rail