Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toe dance /'toudɑ:ns/  

  • Danh từ
    điệu múa trên đầu ngón chân, động tác múa trên đầu ngón chân

    * Các từ tương tự:
    toe-dancer