Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cụt (không có) ngón chân
    hở (không bịt) mũi (giày)
    toeless shoes
    giày hở mũi; giép