Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tính từ
    narrow, tight