Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toewl-rail /'tauəlreil/  

  • Danh từ
    giá xoay (bằng kim loại) để khăn tắm