Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toe-nail /'təʊneil/  

  • Danh từ
    móng chân (người)