Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm tê liệt; làm đờ người