Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xuyên qua
  con cá bị lao móc xuyên qua
  làm cho đờ ra
  sợ đờ người ra, sợ khiếp vía

  * Các từ tương tự:
  transfixion