Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powerlessness /'paʊəlisis/  

  • Danh từ
    sự không có sức mạnh
    sự hoàn toàn không có khả năng