Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psychoneurotic /saikounjuə'rɔtik/  

  • Tính từ
    (y học) loạn thần kinh chức năng
    Danh từ
    (y học) người bị loạn thần kinh chức năng