Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fretwork /'fretwɜ:k/  

  • Danh từ
    công trình chạm trổ chữ triện