Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overwhelmingly /,əʊvə'welmiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất lớn, [một cách] áp đảo, rất mực
    overwhelmingly generous
    hào phóng rất mực