Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  không tin, ngờ vực, hồ nghi
  mistrust one's own judgement
  không tin ý kiến của mình
  mistrust somebody's motives
  ngờ vực động cơ của ai
  Danh từ
  sự thiếu tin tưởng, sự ngờ vực, sự hồ nghi
  she has a deep mistrust of anything new or strange
  chị ta có lòng ngờ vực sâu sắc đối với bất cứ cái gì mới lạ

  * Các từ tương tự:
  mistruster, mistrustful, mistrustfully, mistrustfulness