Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experimentally /ik,speri'mentəli/  

  • Phó từ
    để thí nghiệm; [theo cách] thí nghiệm