Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experimentalize /eks,peri'mentəlaiz/  

  • Nội động từ
    (+ on, with) thí nghiệm, thử
    Danh từ
    cuộc thí nghiệm
    sự thí nghiệm, sự thử