Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experimentation /ik,sperimen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự thí nghiệm
    experimentation methods
    phương pháp thí nghiệm