Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speculation /,spekjʊ'lei∫n/  

 • Danh từ
  (+ over, about, on, upon) sự suy đoán, lời suy đoán
  much speculation over the cause of the air crash
  nhiều suy đoán về nguyên nhân vụ đâm máy bay
  (+ in) sự đầu cơ, vụ đầu cơ
  buy many shares as a speculation
  mua đầu cơ nhiều cổ phần