Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemplation /,kɒntem'plei∫n/  

 • Danh từ
  sự ngắm nhìn
  sự trầm ngâm; sự suy ngẫm
  sự dự tính, sự dự định; dự kiến
  the Government's contemplation of new measures
  dự kiến của chính phủ về những biện pháp mới