Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trò cờ bạc
  sự mạo hiểm ăn to
  have a taste for gambling
  có óc mạo hiểm ăn to

  * Các từ tương tự:
  gambling-den, gambling-house