Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

postulation /pɒstjʊ'lei∫n/  /pɒst∫ʊ'lei∫n/

  • Danh từ
    sự đưa ra thành định đề

    * Các từ tương tự:
    postulational