Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supposition /,sə'pəʊzi∫n/  

 • Danh từ
  sự giả sử, sự ức đoán
  his version of the events is pure supposition
  lối giải thích của anh ta về các sự kiện chỉ là ức đoán
  điều giả định, điều phỏng đoán
  the police are acting on the supposition that she took the money
  cảnh sát đã hành động trên cơ sở phỏng đoán là chị ta đã lấy số tiền đó

  * Các từ tương tự:
  suppositional, suppositionally