Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giả thuyết

    * Các từ tương tự:
    Hypothesis testing, hypothesise