Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

guesswork /'geswə:k/  

  • Tính từ
    sự phỏng đoán