Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enterpriser /'entəpraizə/  

  • Danh từ
    người dám làm