Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phiêu lưu, sự mạo hiểm; việc làm mạo hiểm, việc làm liều lĩnh
  một cuộc đời đầy phiêu lưu
  adventure stories
  chuyện phiêu lưu mạo hiểm

  * Các từ tương tự:
  adventure playground, adventurer, adventuresome, adventuress