Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người/vật đi theo quỹ đạo
    tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo (mặt trăng...)