Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nổi dậy; cuộc nổi dậy
    an armed uprising
    cuộc nổi dậy có vũ trang