Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (+ agianst)
    cuộc nổi loạn, cuộc dấy loạn
    sự nổi loạn, sự dấy loạn