Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insurrection /,insə'rek∫n/  

  • Danh từ
    sự nổi dậy, sự khởi nghĩa
    cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa

    * Các từ tương tự:
    insurrectional, insurrectionary, insurrectionise, insurrectionism, insurrectionist, insurrectionize