Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gyration /dʒai'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự hồi chuyển