Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lật đổ
  subvert the monarchy
  lật đổ chế độ quân chủ
  làm biến chất, làm thành phản phúc
  một nhà ngoại giao bị biến chất do thế lực của nước ngoài

  * Các từ tương tự:
  subvertebral, subvertical