Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subvertebral /'sʌb'və:tibrəl/  

  • Tính từ
    (giải phẫu) dưới xương sống